Postní almužna

Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný!

Postní almužna je akce duchovní formace, která navazuje na starobylou postní tradici. Věřící, kteří se během postní doby zřeknou některých požitků, můžou částku v hodnotě odřeknutého požitku věnovat na pomoc lidem v nouzi. Peníze se vkládají to tzv. postniček a církev je prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Postní almužna se koná od roku 2009 z pověření České biskupské konference.

Výtěžek postní almužny 2009 za Oblastní charitu Hodonín 167.964 Kč
Výtěžek postní almužny 2010 za Oblastní charitu Hodonín 131.510 Kč
Výtěžek postní almužny 2011 za Oblastní charitu Hodonín   95.138 Kč
Výtěžek postní almužny 2012 za Oblastní charitu Hodonín   75.707 Kč
Výtěžek postní almužny 2013 za Oblastní charitu Hodonín   70.033 Kč
Výtěžek postní almužny 2014 za Oblastní charitu Hodonin   61.190 Kč
Výtěžek postní almužny 2015 za Oblastní charitu Hodonín   45.156 Kč

Také v letošním roce se vám prostřednictvím Charity nabízí možnost pomoc potřebným. Představujeme vám tři projekty, které potřebují finanční pomoc.

1) Pomoc rodinám v nouzi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny je určena rodinám s nezletilými dětmi, které se ocitly v krizové nebo jinak mimořádné situaci. Jedná se o rodiny, kde řeší problémy s výchovou dětí, přípravou na vyučování, finanční problémy aj. Cílem služby je podporovat rodiče ve schopnostech pečovat o dítě, o chod domácnosti, hospodaření s financemi a poskytnout základní sociální poradenství. Služba má preventivní charakter a chce klienty vést k samostatnému fungování bez cizí pomoci. Úzce spolupracuje s městskými sociálními odbory.

2) Pomoc lidem v tíživé sociální situaci.

Jedná se o právní a sociální poradenství. Posláním je pomáhat lidem v tíživé sociální situaci, kde se na pracovníky charity může obrátit každý dospělý člověk, který má či pociťuje nedostatek informací, bezradnost, nedostatek důvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti, ohrožení svých práv a zájmů, akutní osobní či sociální krizi, předsudky okolí (osamocené matky, týrané ženy, bezdomovci..), nefungující zázemí a vztahy v rodině a místní komunitě.

3) Pomoc do zahraničí - Rumunsko.

Finanční příspěvky – dary budou použity na:

  • nákup léků seniorům v oblasti Banátu, kde žije česká menšina
  • pečovatelskou službu v šesti českých vesnicích (léky, přístrojové vybavení)
  • dětský domov Pietroasa Mare a chudé děti ve vesnicích

Tato pomoc potřebným by nemohla být realizována bez vašeho pochopení a pomoci.

Za každý váš dar upřímně děkujeme.